درد و دل

درد و دل گوش کنید ار کرخه تا راین

مجید انتظامی