از کرخه

از کرخه گوش کنید ار کرخه تا راین

مجید انتظامی