اندوه

اندوه گوش کنید ار کرخه تا راین

مجید انتظامی