ابدیت

ابدیت گوش کنید ار کرخه تا راین

مجید انتظامی