آموزش آواز ردیف نوازی موسیقی سنتی ایران

آموزش آواز ردیف نوازی موسیقی سنتی ایران

محمود کریمی

لیست آهنگ ها

درآمد (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد [دوّم] (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
اوج (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
جامه دران (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
گشایش (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
داد (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
رهاوی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
بیدکانی (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
اوج (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
چوپانی (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
اوج (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
شهناز (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
نغمه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
شکسته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
قرچه (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
غم انگیز (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
دیلمان (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
نیشابورک (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (آواز دشتی) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
نیریز (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
بزرگ (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
دوبیتی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
جامه دران (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
طوسی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
حصار (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد نوع دیگر (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
نصیر خانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
قرائی (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
خاوران (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
گرایلی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
نحیب نهیب (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (دستگاه شور) گوش کنید
محمود کریمی
حزین (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
راک هندی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
رُهاب (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
حصار (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
صفیر راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
سیخی (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
صدری (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
راک عبدالله (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
نغمه (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
رامکَلی (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (آواز افشاری) گوش کنید
محمود کریمی
مخالف به مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
راک کشمیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
بیات راجع (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
رامکَلی نوع دیگر (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
حُدی و پهلوی (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
عشاق (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (دستگاه ماهور) گوش کنید
محمود کریمی
نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
خجسته (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
گوری (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
طرز (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
حسینی (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) گوش کنید
محمود کریمی
نی داود (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
فرود (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
عراق (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد اول (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
نیریز و گوشه ی نیریز (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
درآمد دوم (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
راجع (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
مخالف به مغلوب (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
رهاب و مسیحی (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
دوگاه (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
راز و نیاز (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
روح الارواح (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
شاه ختایی (دستگاه نوا) گوش کنید
محمود کریمی
جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
شوشتری نوع دیگر (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
رجز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
فیلی (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
بختیاری و مؤالف (دستگاه همایون) گوش کنید
محمود کریمی
منثنویِ مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
محمود کریمی
شکسته (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
قرائی (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
شهابی (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
مهربانی (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی
مثنوی (آواز بیات ترک) گوش کنید
محمود کریمی