کم بیا دنبال من

کم بیا دنبال من گوش کنید سبزه قبا

محمود جهان