دختر سیاه

دختر سیاه گوش کنید سبزه قبا

محمود جهان