بید مجنون

بید مجنون گوش کنید سبزه قبا

محمود جهان