تو را خواهد دید

تو را خواهد دید گوش کنید سکوت آبی

مهبد شفیع نژاد