سه چکی (موسیقی محلی مازندرانی)

سه چکی (موسیقی محلی مازندرانی)

لطف الله سیفی

پرویز عبداللهی

لیست آهنگ ها

سما حال گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
بینج سما گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
روونی یا بینج سما فولک گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
لاره فولک گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
طالبا گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
کرماشو فولک گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
پرجایی حال فولک گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
تکرار - روونی گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
تکرار سما حال گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
تکرار لاره گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی
تشت لاک نوازی (تشت نوازی) گوش کنید
لطف الله سیفی
پرویز عبداللهی