قطعه ترکمنی (قطعهای برای سهتار، برگرفته از موسیقی دوتار ترکمن)

قطعه ترکمنی (قطعهای برای سهتار، برگرفته از موسیقی دوتار ترکمن)

کوشا میرزایی

قطعه ترکمنی (قطعهای برای سهتار، برگرفته از موسیقی دوتار ترکمن) گوش کنید
کوشا میرزایی