من و مش جانبرار و وچه زا

من و مش جانبرار و وچه زا گوش کنید یاد اون روزا بخیر

کیوس گوران