مازرون ۱ و ۲

مازرون ۱ و ۲

کیوس گوران

لیست آهنگ ها

مازون گوش کنید
کیوس گوران
آق مدیر گوش کنید
کیوس گوران
داد خواهی گوش کنید
کیوس گوران
دشمن دانا (طنز) گوش کنید
کیوس گوران
توانا بود (طنز) گوش کنید
کیوس گوران
تعزیه گوش کنید
کیوس گوران
مرد نکونام گوش کنید
کیوس گوران
مه تجن گوش کنید
کیوس گوران
پییز گوش کنید
کیوس گوران
ته صدا گوش کنید
کیوس گوران
داغ ویشه گوش کنید
کیوس گوران
نواجش گوش کنید
کیوس گوران
بهار گوش کنید
کیوس گوران
ترک مشق و دفتر گوش کنید
کیوس گوران
در سوگ آق مدیر گوش کنید
کیوس گوران
شعر عاشقانه گوش کنید
کیوس گوران