ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی