یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی