یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی