یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی