صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی