موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی