کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند...

کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی