غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی