با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که...

با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که... گوش کنید 12 حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی