تو هم رفتی

تو هم رفتی

خشایار اعتمادی

برو ای رفتنی گوش کنید
خشایار اعتمادی