یکی از ما دو نفر

یکی از ما دو نفر گوش کنید سرانجام 1

کارن همایونفر