موسیقی نواحی ایران استادان بزرگ موسیقی بلوچی

موسیقی نواحی ایران استادان بزرگ موسیقی بلوچی

ژان دورینگ

لیست آهنگ ها

زهیریگ و شِروَندی گوش کنید
ژان دورینگ
زهیریگ و آواز 1 گوش کنید
ژان دورینگ
زهیریگ و آواز 2 گوش کنید
ژان دورینگ
زهیریگ و آواز 3 گوش کنید
ژان دورینگ
لاهرو گوش کنید
ژان دورینگ
گنه ی بلوچی گوش کنید
ژان دورینگ
سَسولی گوش کنید
ژان دورینگ
تکنوازی سرود گوش کنید
ژان دورینگ
خراسانی - جنگلی گوش کنید
ژان دورینگ
نوبتِ گواتی گوش کنید
ژان دورینگ