ته تن خل سر

ته تن خل سر گوش کنید بی گمون

جمشید نیکوزاد

گروه موسیقی ترانه