ته منه یاری

ته منه یاری گوش کنید گل مازرون (موسیقی محلی مازندرانی)

جمشید نیکوزاد

سید پرویز سیاهدشتی

عبدالله خوشرو