تا دنیا دنیاست

تا دنیا دنیاست گوش کنید تا دنیا دنیاست

ایمان قیاسی