اجازه نمی دم

اجازه نمی دم گوش کنید اجازه نمیدم

ایمان قیاسی