چشم ازت بر نمیدارم

چشم ازت بر نمیدارم

ایمان ابراهیمی

چشم ازت بر نمیدارم گوش کنید
ایمان ابراهیمی