خالی از شب خالی از تو

خالی از شب خالی از تو گوش کنید خالی از شب خالی از تو

حسین پرنیا