ضربی خوانی های حسین تهرانی

ضربی خوانی های حسین تهرانی

حسین تهرانی

لیست آهنگ ها

ضربی ابوعطا گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی شور گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی شهناز شور گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی بیات ترک گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی شوشتری منصوری گوش کنید
حسین تهرانی
آواز و ضربی بیات اصفهان گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی شور ۲ گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی حجاز ابوعطا گوش کنید
حسین تهرانی
آواز و ضربی بیات ترک گوش کنید
حسین تهرانی
ضربی شهناز شور ۲ گوش کنید
حسین تهرانی
آواز و ضربی بیات اصفهان ۲ گوش کنید
حسین تهرانی