دست خودم نیست

دست خودم نیست گوش کنید لرزش

حسین توکلی