دارم از پیشت میرم

دارم از پیشت میرم گوش کنید دارم از پیشت میرم

حسین صالحی