دتهدته (بختیاری)

دتهدته (بختیاری) گوش کنید شاباش

حسین حمیدی