بالابان

بالابان

حسین حمیدی

لیست آهنگ ها

یک صدای زیبا میشنوم گوش کنید
حسین حمیدی
راه من گوش کنید
حسین حمیدی
چه کسی صبح میخواند؟ گوش کنید
حسین حمیدی
مقام شور ارمنی گوش کنید
حسین حمیدی
مادرم ساحل ارس گوش کنید
حسین حمیدی
آسمان گوش کنید
حسین حمیدی
رقص گوش کنید
حسین حمیدی
بگذار بلبل ناله کند گوش کنید
حسین حمیدی
مقام شوشتری ارمنی گوش کنید
حسین حمیدی
بگذار بلبل ناله کند گوش کنید
حسین حمیدی
مقام شور کردی گوش کنید
حسین حمیدی
رقص کردی گوش کنید
حسین حمیدی
پیشدرآمد شور آذری گوش کنید
حسین حمیدی
مقام شور آذری گوش کنید
حسین حمیدی
تصنیف شور گوش کنید
حسین حمیدی
پیشدرآمد بیات شیراز گوش کنید
حسین حمیدی
مقام بیات شیراز گوش کنید
حسین حمیدی
آیریلیق گوش کنید
حسین حمیدی
مقام سهگاه آذری گوش کنید
حسین حمیدی
با من بیا گوش کنید
حسین حمیدی