پای کوبی

پای کوبی

حسین علیزاده

لیست آهنگ ها

درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب 1 گوش کنید
حسین علیزاده
زابل گوش کنید
حسین علیزاده
مویه گوش کنید
حسین علیزاده
مخالف گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی مخالف گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه ی یورتمه گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب 2 گوش کنید
حسین علیزاده
تحریر حصار گوش کنید
حسین علیزاده
تحریر گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه ی هلهله گوش کنید
حسین علیزاده
هفت ضربی چهارگاه (سرور) گوش کنید
حسین علیزاده
رجز، منصوری، نغمه گوش کنید
حسین علیزاده
رنگ پایکوبی گوش کنید
حسین علیزاده