همنوایی

همنوایی

حسین علیزاده

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه،زنگ شتر (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
زابل (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مویه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مخالف (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
فرود (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه هجران (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه،فرود (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه نغمه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
بسته نگار (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
عراق (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
قرایی (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
رهاب (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
مثنوی (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه هروایه (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده