شکسته (بیات ترک)

شکسته (بیات ترک) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده