پیش درآمد (بیات ترک)

پیش درآمد (بیات ترک) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده