پیش درآمد (لزگی) (چهارگاه)

پیش درآمد (لزگی) (چهارگاه) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده