مخالف (چهارگاه)

مخالف (چهارگاه) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده