قطار (بیات ترک)

قطار (بیات ترک) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده