چهار مضراب (چهارگاه)

چهار مضراب (چهارگاه) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده