چهارگاه و بیات ترک

چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (لزگی) (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش زنگوله و زنگوله (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
زابل و مویه (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مخالف (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
تصنیف ساربان (چهارگاه) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
قطار (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
آواز: درآمد (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
شکسته (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
دلکش (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده
تصنیف افشاری (بیات ترک) گوش کنید
حسین علیزاده