نقش غم (به یاد استاد پرویز مشکاتیان)

نقش غم (به یاد استاد پرویز مشکاتیان) گوش کنید طغیان

حسین علیشاپور