در حسرت روشنایی مهتاب

در حسرت روشنایی مهتاب گوش کنید طغیان

حسین علیشاپور