چون رود... خروشان

چون رود... خروشان گوش کنید طغیان

حسین علیشاپور