بر باره ی باد

بر باره ی باد گوش کنید طغیان

حسین علیشاپور