رنگ شور (شور)

رنگ شور (شور) گوش کنید بهر دل

حسنا پارسا